Urząd Miasta Sulejówek

poniedziałek, 20.11.2017
Anatola, Rafała, Edmunda
Telefon: +48 22 76-06-201
e-mail:urzad@umsulejowek.pl

Menu

Nawigacja

Treść strony

KARTA DUŻEJ RODZINY

Z dniem 3 października 2017 r. ujednolicono tekst ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie dużej rodziny (Dz. U. 2017 poz. 1832) m. in. w zakresie określenia nowego wzoru wniosku o przyznanie Karty dużej rodziny lub wydanie jej duplikatu. Obecnie, po zmianach, wniosek można złożyć na dowolnym wzorze, musi on jednak spełniać wymogi wynikające z Kodeksu postępowania administracyjnego, czyli zawierać określenie żądania, wskazanie osoby składającej wniosek oraz jej podpis, jak również dane wskazane w przywołanym wyżej rozporządzeniu.

Wniosek o przyznanie Karty oraz wniosek o wydanie duplikatu Karty składa się  w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania członka rodziny wielodzietnej.

Karta oraz jej duplikat wydawane są na wniosek członka rodziny wielodzietnej,  który posiada pełną zdolność do czynności prawnych, który oświadczy, że jest umocowany, do złożenia wniosku odpowiednio o przyznanie Karty lub wydanie duplikatu Karty oraz do odebrania Karty lub duplikatu Karty w imieniu członków rodziny wielodzietnej wskazanych we wniosku.

Miejsce składania dokumentów i odbioru dokumentów:

BIURO BURMISTRZA MIASTA, ul. Dworcowa 55 (pok. nr 10 - I piętro) tel. 22 76-06-217

Wymagane dokumenty:

Składając wniosek o przyznanie Karty, przedstawia się  w szczególności:

1.    w przypadku rodzica – oświadczenie, że rodzic nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka
w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci;

2.    w przypadku dzieci powyżej 18 roku życia, które uczą się w szkole lub szkole wyższej – oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej szkole,

3.    w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – oryginał lub odpis postanowienia o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;

4.    w przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo
w rodzinnym domu dziecka, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia
9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
–oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka. 

5.    W przypadku osób nieposiadających numeru PESEL, składając wniosek o przyznanie Karty, poza dokumentami, o których mowa w ust. 1 - 4, przedstawia się oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających prawo do przyznania Karty, w szczególności:

1)     w przypadku rodzica – dokument potwierdzający tożsamość,

2)     w przypadku małżonka rodzica - dokument potwierdzający tożsamość oraz akt małżeństwa,

3)     w przypadku dzieci w wieku do 18 roku życia - dokument potwierdzający tożsamość lub akt urodzenia.

4)     w przypadku dzieci w wieku powyżej 18 roku życia - dokument potwierdzający tożsamość.

5)     w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18 roku życia - dokument potwierdzający tożsamość.

6)     w przypadku cudzoziemca - poza w.w. dokumentami, okazuje się dokument potwierdzający prawo do zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Opłaty:

Karta jest przyznawana bezpłatnie.

Wydanie duplikatu karty podlega opłacie w wysokości 9,21 zł.

Składając wniosek o wydanie duplikatu Karty, składa się wraz z wnioskiem dowód wpłaty - za każdą kartę 9,21 zł.

Nr konta bankowego:
Miasto Sulejówek

Bank Spółdzielczy w Halinowie
Nr konta: 52 8019 0000 2005 8006 1339 0001

Czas załatwienia sprawy:

około 2 miesięcy

Tryb odwoławczy:

Do Wojewody Mazowieckiego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji odmownej, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Odwołanie należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Sulejówek.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny  Dz. U. 2017 .1832 t. j. z dn.2017.10.03

 

  • autor: Referat Biuro Burmistrza Miasta

Zostań partnerem programu Karta Dużej Rodziny!

Jakie korzyści dla firm daje uczestnictwo w programie?
Jak może firma przystąpić do programu?
Dołącz do Karty Dużej Rodziny już dziś!

PROSIMY O DWUSTRONNE DRUKOWANIE WNIOSKÓW!

Do pobrania:

Wzór Wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny/duplikatu Karty Dużej Rodziny (PDF) (183.19kB)
(dodano: 2015-01-09 14:35, ostatnia modyfikacja: 2017-08-24 13:50)
Wzór Oświadczenia o planowanym terminie ukończenia nauki w szkole (....) (PDF) (82.96kB)
(dodano: 2015-01-09 14:44, ostatnia modyfikacja: 2017-08-24 13:50)
Wzór Oświadczenia o pozostawieniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej (....) (PDF) (81.28kB)
(dodano: 2017-08-24 13:46, ostatnia modyfikacja: 2017-08-24 13:50)
Wzór Oświadczenia dotyczącego władzy rodzicielskiej - wypełnia każdy rodzic (PDF) (81.64kB)
(dodano: 2017-08-24 13:48, ostatnia modyfikacja: 2017-08-24 13:50)
Wykaz dokumentów przedstawianych przy składaniu wniosku o KDR (DOCX) (14.25kB)
(dodano: 2014-06-23 11:46, ostatnia modyfikacja: 2017-08-24 13:51)
Ustawa z dnia 6 czerwca 2016 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2016 r. poz. 785) (PDF) (154.4kB)
(dodano: 2015-01-09 14:43, ostatnia modyfikacja: 2017-08-24 18:07)
Pismo Wojewody Mazowieckiego (PDF)
(dodano: 2015-09-25 14:25)
Formularz zgłoszeniowy dla firm (XLS)
(dodano: 2015-09-25 14:27)
  • autor: https://rodzina.gov.pl

Aktualności

2017.10.24
UMOWA NA ZAPROJEKTOWANIE TUNELU W UL. PRZEJAZD W SULEJÓWKU PODPISANA!

W dniu 19 października 2017 roku na Miejskim Obiekcie Sportowym w Sulejówku została podpisana trójstronna umowa pomiędzy Powiatem Mińskim, PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna oraz Miastem Sulejówek na zaprojektowanie tunelu w ul. Przejazd w Sulejówku.

2017.10.18
Dodatkowy termin odbioru odpadów biodegradowalnych

Referat Ochrony Środowiska i Gospodarowania Odpadami informuje, iż w LISTOPADZIE 2017 r. będzie dodatkowy termin odbioru odpadów biodegradowalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej...

2017.02.15
Informator - LUTY 2017 r.
Informacja dla Mieszkańców Sulejówka - LUTY 2017 r.

Galeria zdjęć

  • Pomnik Współtwórców Polski Niepodległej i Pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego
  • Pomnik Żołnierzy A.K. Harcerskiego Batalionu "Zośka" Mieszkańców Miłosny i Sulejówka
  • Willa "Dewajtis" Czesława i Apolonii Sandrów - obecnie budynek Urzędu Miasta Sulejówek
  • „Helin" - Fundacja Heleny i Ignacego Paderewskiego. Obecnie Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli.
  • W hołdzie Sybirakom i artyście Marianowi Jonkajtysowi
przejdź do galerii

Reklama

1% podatku dla organizacji pożytku publicznego

Urząd Miasta Sulejówek

ul. Dworcowa 55, 05-070 Sulejówek
tel. / fax (22) 76-06-201 / (22) 76-06-213
e-mail: urzad@umsulejowek.pl

Godziny urzędowania

- poniedziałek w godz. 9:00 - 18:00
- wtorek-czwartek w godz. 8:00 - 16:00
- piątek w godz. 8:00 - 15:00

Stopka

Copyright Urząd Miasta Sulejówek 2012. Wszelkie prawa zastrzeżone.