Urząd Miasta Sulejówek

piątek, 23.02.2018
Izabeli, Damiana, Romany
Telefon: +48 22 76-06-201
e-mail:urzad@umsulejowek.pl

Menu

Nawigacja

Treść strony

Rekrutacja 2018/2019

Burmistrz Miasta informuje o terminach rekrutacji do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Sulejówek na rok szkolny 2018/2019.

W procesie rekrutacji na rok szkolny 2018/2019 udział biorą:

 1. Miejskie Przedszkole Nr 1 - ul. Paderewskiego 47.
 2. Miejskie Przedszkole Nr 2 - ul. Szosowa 7.
 3. Szkoła Podstawowa Nr 1 - ul. Idzikowskiego 2a.
 4. Szkoła Podstawowa Nr 2 - ul. Okuniewska 2.
 5. Szkoła Podstawowa Nr 3 - ul. Głowackiego 47.
 6. Szkoła Podstawowa Nr 4 - ul. Narutowicza 10.

Szczegółowe informacje, wzory wniosków i oświadczeń będą dostępne na stronach internetowych i w sekretariatach wymienionych placówek od dnia 23 lutego 2018r.

HARMONOGRAM CZYNNOŚCI W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM ORAZ POSTĘPOWANIU UZUPEŁNIAJĄCYM NA ROK SZKOLNY 2018/2019 DO PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST MIASTO SULEJÓWEK.

(Załącznik do Zarządzenia Nr BBM.0050.27.2018 Burmistrza Miasta Sulejówek z dnia 31 stycznia 2018 r.)

Lp.

Rodzaj czynności

Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym

Terminy w postępowaniu uzupełniającym

1.

Składanie przez rodziców wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole wraz z załącznikami.

od 26.02.2018 r.
do 15.03.2018 r.

od 07.05.2018 r.

do10.05.2018 r.

2.

Posiedzenie komisji rekrutacyjnych –pierwszy i drugi etap rekrutacji.

do dnia 23.03.2018 r.

do dnia 15.05.2018 r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych .

dnia 
26.03.2018 r.
o godz. 15.00

dnia
16.05.2018 r.

o godz. 12.00

4.

Potwierdzenie przez rodziców kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

od 26.03.2018 r. do 30.03.2018 r.

od 17.05.2018 r.

do 21.05.2018 r.

5.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych,

dnia
05.04.2018 r.
o godz. 12.00

dnia
22.05.2018 r.
o godz.12.00

 

HARMONOGRAM CZYNNOŚCI W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM ORAZ POSTĘPOWANIU UZUPEŁNIAJĄCYM, NA ROK SZKOLNY 2018/2019, DLA UCZNIÓW SPOZA OBWODU, DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST MIASTO SULEJÓWEK.

(Załącznik do Zarządzenia Nr BBM.0050.28.2018 Burmistrza Miasta Sulejówek z dnia 31 stycznia 2018 r.)

Lp.

Rodzaj czynności

Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym

Terminy w postępowaniu uzupełniającym

1

Składanie przez rodziców wniosków o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej w szkole podstawowej wraz z załącznikami.

od 26.02.2018 r.
do 15.03.2018 r.

od 07.05.2018 r.

do10.05.2018 r.

2

Posiedzenie komisji rekrutacyjnych –pierwszy i drugi etap rekrutacji.

do dnia
23.03.2018 r.

do dnia 15.05.2018 r.

3

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych .

dnia
26.03.2018 r.
o godz. 15.00

dnia
16.05.2018 r.
o godz. 12.00

4.

Potwierdzenie przez rodziców kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

od 26.03.2018 r. do 30.03.2018 r.

od 17.05.2018 r.

do 21.05.2018 r.

5.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

dnia
05.04.2018 r.
o godz. 12.00

dnia
22.05.2018 r.
o godz.12.00

 

KRYTERIA, ICH WARTOŚĆ PUNKTOWA ORAZ DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIENIE KRYTERIUM W DRUGIM ETAPIE REKRUTACJI DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH. (Uchwała Rady Miasta Sulejówek Nr XXXIII/301/2017z dnia 8 lutego 2017 r.)

Oddziały przedszkolne w przedszkolach:

Lp.

Kryterium

wartość kryterium w punktach

Dokument potwierdzający spełnianie kryterium

1

Dziecko 3- letnie, zamieszkałe do 3 km od przedszkola do którego rodzice składają wniosek

 

55

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola.

2

Dziecko rodzica samotnie wychowującego , pracującego lub studiującego w trybie dziennym lub prowadzącego gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą.

 

 

15

1) zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu albo w przypadku samozatrudnienia - aktualny wpis do ewidencji działalności gospodarczej ;

2) zaświadczenie ze szkoły.

 

 

3

Dziecko , którego jeden z rodziców bądź oboje rodzice wychowujący dziecko pracują lub studiują w trybie dziennym lub prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą

 

 

10

1) zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu albo w przypadku samozatrudnienia - aktualny wpis do ewidencji działalności gospodarczej;

2)zaświadczenie ze szkoły.

 

 

4

Rodzice dziecka lub jedno z rodziców lub rodzic samotnie wychowujący dziecko mieszkają w Sulejówku i złożyli w Urzędzie Skarbowym w Mińsku Mazowieckim roczne zeznanie podatkowe w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) za rok poprzedzający złożenie wniosku.

 

 

 

10

Zeznanie podatkowe rodziców za ostatni rok podatkowy w części dotyczącej miejsca zamieszkania.

 

 

5

Istnieje potrzeba zapewnienia dziecku opieki w czasie przekraczającym 5 godz. dziennie

 

10

Pisemne oświadczenie rodziców.

6

Dochód na osobę w rodzinie dziecka wynosi nie więcej niż 80% kwoty, o której mowa w art. 5 ust 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016r. poz. 1518 ze zmianami).

 

15

 

Pisemne oświadczenie rodziców.

 

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych:

 

lp.

Kryterium

Wartość kryterium w punktach

Dokument potwierdzający spełnianie kryterium

1

Dziecko zamieszkuje w obwodzie tej szkoły i w danym roku kalendarzowym podlega obowiązkowi odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego.

50

Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego w szkole.

2

Dziecko w roku kalendarzowym w którym odbywa się rekrutacja , ukończy 5 lat i wraz z rodzicami zamieszkuje w Mieście Sulejówek w obwodzie tej szkoły.

15

Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego w szkole.

3

Dziecko będzie korzystało z wychowania przedszkolnego w wymiarze obowiązkowym 5 godz. dziennie (bez korzystania z dodatkowej opieki wychowania przedszkolnego powyżej 5 godz. dziennie).

10

Pisemne oświadczenie rodziców.

4

Rodzice dziecka lub jedno z rodziców lub rodzic samotnie wychowujący dziecko mieszkają w Sulejówku i złożyli w Urzędzie Skarbowym w Mińsku Mazowieckim roczne zeznanie podatkowe w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) za rok poprzedzający złożenie wniosku.

10

 

Zeznanie podatkowe rodziców za ostatni rok podatkowy w części dotyczącej miejsca zamieszkania.

 

KRYTERIA WRAZ Z LICZBĄ PUNKTÓW W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM DO KLAS PIERWSZYCH DLA UCZNIÓW SPOZA OBWODU W PUBLICZNYCH SZKOŁACH PODSTAWOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO SULEJÓWEK, ORAZ DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO ICH POTWIERDZENIA:

(Uchwała Rady Miasta Sulejówek Nr XXXIII/302/2017.z dnia 8 lutego 2017 r.)

Lp.

Kryterium

wartość kryterium w punktach

Dokument potwierdzający spełnianie kryterium

1

niepełnosprawność kandydata,

 

30

orzeczenie o potrzebie kształcenia

specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub

stopniu niepełnosprawności,

 

2

samotne wychowywanie kandydata w rodzinie (oznacza to wychowanie dziecka przez pannę,

kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem

sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z

jego rodzicem),

 

 

30

 

 prawomocny wyrok sądu orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu lub oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,

 

3

wielodzietność rodziny kandydata (oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci),

 

30

 oświadczenie rodzica o wychowywaniu kandydata w rodzinie wielodzietnej,

4

objęcie kandydata pieczą zastępczą,

 

30

dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z 9.06.2011 r. o wspieraniu, rodziny i systemie pieczy zastępczej

5

 miejsce pracy co najmniej jednego z rodziców kandydata znajduje się w obwodzie szkoły

podstawowej do której składany jest wniosek.

 

20

zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu albo w przypadku samozatrudnienia - aktualny wpis do ewidencji działalności gospodarczej.

 

 

Dni otwarte w naszych szkołach

Szanowni Rodzice dzieci w wieku 5, 6 i 7 lat, a także wszyscy zainteresowani.

Serdecznie zapraszamy Państwa na dni otwarte w naszych szkołach, które odbędą się w związku z rekrutacją do klas pierwszych i oddziałów przedszkolnych, w roku szkolnym 2018/2019.

Podczas spotkań będzie można:

-        dokonać zapisu do szkoły,

-        zapoznać się z ofertą edukacyjną, wychowawczą i opiekuńczą  placówki,

-        zwiedzić sale lekcyjne, przedszkolne, świetlicę, pracownie komputerowe, stołówkę, bibliotekę i czytelnię,

-        spotkać się z Dyrekcją i Nauczycielami.

Liczymy, że przyjmą Państwo nasze zaproszenie. Miło nam będzie Państwa gościć.

Dyrektorzy szkół podstawowych w Sulejówku.

Terminy spotkań w szkołach

Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. Idzikowskiego 2a

26 lutego, godz. 17- 19
(poniedziałek)

Szkoła Podstawowa Nr 2 z oddziałami integracyjnymi,  ul. Okuniewska 2

27 lutego, godz. 17-19
(wtorek)

Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. Głowackiego 47

1 marca, godz. 17-19
(czwartek)

Szkoła Podstawowa Nr 4, ul. Narutowicza 10

28 lutego, godz. 17-19
(środa)

 

 

« wstecz

Aktualności

2018.02.15
Dni otwarte w naszych szkołach

Szanowni Rodzice dzieci w wieku 5, 6 i 7 lat, a także wszyscy zainteresowani.
Serdecznie zapraszamy Państwa na dni otwarte w naszych szkołach, które odbędą się w związku z rekrutacją do klas pierwszych i oddziałów przedszkolnych, w roku szkolnym 2018/2019.

2018.02.05
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA SULEJÓWEK

... o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: Żurawki cz. I, Żurawki cz. III wraz z prognozami oddziaływania na środowisko w dniach od 14 lutego do 6 marca 2018 r. w siedzibie Urzędu Miasta Sulejówek, ul. Reymonta 43 (wejście od ul. Gdańskiej). Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projektach planów miejscowych rozwiązaniami odbędzie się w dniu 26 lutego 2018 r. (poniedziałek) o godzinie 18.00 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych przy ul. Paderewskiego 29.

2018.01.31
Rekrutacja 2018/2019

Burmistrz Miasta informuje o terminach rekrutacji do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Sulejówek na rok szkolny 2018/2019.

Galeria zdjęć

 • Pomnik Ofiar II wojny światowej
 • "Kolejniak"
 • Willa "Dewajtis" Czesława i Apolonii Sandrów - obecnie budynek Urzędu Miasta Sulejówek
 • Dworek "Siedziba" Zofii i Jędrzeja Moraczewskich
 • Ogród Pamięci Dzieci ofiar hitlerowskiego obozu Auschwitz - Birkenau
przejdź do galerii

Reklama

1% podatku dla organizacji pożytku publicznego

Urząd Miasta Sulejówek

ul. Dworcowa 55, 05-070 Sulejówek
tel. / fax (22) 76-06-201 / (22) 76-06-213
e-mail: urzad@umsulejowek.pl

Godziny urzędowania

- poniedziałek w godz. 9:00 - 18:00
- wtorek-czwartek w godz. 8:00 - 16:00
- piątek w godz. 8:00 - 15:00

Stopka

Copyright Urząd Miasta Sulejówek 2012. Wszelkie prawa zastrzeżone.