Urząd Miasta Sulejówek

środa, 24.01.2018
Franciszka, Felicji, Mileny
Telefon: +48 22 76-06-201
e-mail:urzad@umsulejowek.pl

Menu

Nawigacja

  • Projekty UE
  • „Równy start w przyszłość - rozwój u uczniów sulejóweckich szkół kompetencji kluczowych oraz postaw niezbędnych na rynku pracy”

Treść strony

Miasto Sulejówek w okresie od 04.09.2017 r. do 31.08.2019 r. realizuje projekt nr RPMA.10.01.02-14-8056/17 pn.: „Równy start w przyszłość - rozwój u uczniów sulejóweckich szkół kompetencji kluczowych oraz postaw niezbędnych na rynku pracy” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży Poddziałania 10.1.2 Edukacja ogólna w ramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020.

Celem głównym Projektu jest rozwinięcie łącznie u 762 uczniów i 795 uczennic Szkół Podstawowych, klas gimnazjalnych oraz Szkoły Ponadgimnazjalnej, w tym u dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, trzech kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy (matematyczno–przyrodniczych, ICT, językowych) oraz czterech powiązanych z nimi postaw/umiejętności niezbędnych na rynku pracy: kreatywność, innowacyjność, umiejętność pracy zespołowej, postawy przedsiębiorcze, w terminie do dnia 31.08.2019 r.

Celami szczegółowymi są:

1) zmniejszenia zróżnicowania międzyszkolnego w odniesieniu do osiąganych przez Szkoły wyników edukacyjnych poprzez realizację dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych,

2) rozwijanie uzdolnień poprzez organizację kółek zainteresowań, warsztatów i zajęć organizowanych poza lekcjami lub poza Szkołą,

3) rozwijanie kompetencji w zakresie korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych,

4) dostosowanie bazy Szkół do wyzwań nowoczesnego procesu dydaktycznego,

5) rozbudzanie ciekawości poznawczej ucznia przez urozmaicanie metod i form pracy,

6) podniesienie poziomu atrakcyjności procesu nauczania poprzez wykorzystanie epodręczników/e-materiałów dydaktycznych pozyskanych dzięki środkom EFS w latach 2007-2013.

Projekt zakłada realizację następujących form wsparcia Szkół Podstawowych oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Miasto Sulejówek:

1) kształcenie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw i umiejętności poprzez prowadzenie dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych służących wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych;

2) kształcenie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw i umiejętności poprzez prowadzenie kółek zainteresowań, warsztatów, laboratoriów dla uczniów;

3) wykorzystanie pozytywnie zwalidowanych produktów projektów innowacyjnych zrealizowanych w latach 2007-2013 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki;

4) kształtowanie i rozwijanie kompetencji uczniów w zakresie przedmiotów przyrodniczych i matematyki;

5) wyposażenie szkolnych pracowni w narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych i matematyki;

6) kształtowanie i rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów;

7) wyposażenie Szkół w pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK niezbędne do realizacji programów nauczania w Szkołach;

8) Sulejówecka Akademia Przyrody – letni warsztat przyrodniczy dla uczniów Szkół Podstawowych z Sulejówka.

Zajęcia będą się odbywały głównie na terenie Szkół Podstawowych i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych, dla których Miasto Sulejówek jest organem

prowadzącym:

1) Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Pierwszego Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego, 05-070 Sulejówek ul. Idzikowskiego 2a;

2) Szkoła Podstawowa Nr 2 z oddziałami integracyjnymi im. Stefana Czarnieckiego, 05-070 Sulejówek ul. Okuniewska 2;

3) Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, 05-071 Sulejówek ul. Głowackiego 47;

4) Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Janusza Korczaka, 05-071 Sulejówek ul.

Narutowicza 10;

5) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. I.J.Paderewskiego, 05-070 Sulejówek ul. Paderewskiego 29.

Całkowita wartość projektu wynosi 2.791.505,61 PLN, w tym dofinansowanie ze środków europejskich w kwocie 2.233.204,49 PLN, dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 408 121,12 PLN oraz rzeczowy wkład własny Miasta Sulejówek w kwocie 150.180,00 PLN.

 

Aktualności

2018.01.11
Otwarte konkursy ofert

... na realizację zadania publicznego pod nazwą: prowadzenie placówek wsparcia dziennego dzieci i młodzieży wraz z dożywianiem na terenie Miasta Sulejówek.

... na realizację zadania publicznego pod nazwą: organizacja i prowadzenie imprez i zajęć sportowych, kulturalnych z promowaniem miejskiego programu profilaktyki.

... na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania sportu, rekreacji i turystyki.

2018.01.05
Ferie zimowe

Burmistrz Miasta Sulejówek organizuje dla dzieci i młodzieży z Sulejówka FERIE NA basenie w Wesolandii i LODOWISKU w Wesołej.

Wszystkich chętnych zapraszamy! Liczba miejsc ograniczona.

2018.01.03
Odnowione dwa kolejne groby

Przed zakończeniem roku 2017 na cmentarzu parafialnym w Sulejówku Miłośnie odnowione zostały dwa kolejne groby ofiar zbrodni wojennej niemieckiego Wehrmachtu z 15 września 1939 r.
Odnowa sfinansowana została z pieniędzy zebranych przez wolontariuszy 1 listopada 2017 r.

Galeria zdjęć

  • Milusin - Dworek Marszałka Józefa Piłsudskiego
  • Pomnik Ofiar II wojny światowej
  • Pomnik Współtwórców Polski Niepodległej i Pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego
  • Stadion Miejski
  • „Helin" - Fundacja Heleny i Ignacego Paderewskiego. Obecnie Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli.
przejdź do galerii

Reklama

1% podatku dla organizacji pożytku publicznego

Urząd Miasta Sulejówek

ul. Dworcowa 55, 05-070 Sulejówek
tel. / fax (22) 76-06-201 / (22) 76-06-213
e-mail: urzad@umsulejowek.pl

Godziny urzędowania

- poniedziałek w godz. 9:00 - 18:00
- wtorek-czwartek w godz. 8:00 - 16:00
- piątek w godz. 8:00 - 15:00

Stopka

Copyright Urząd Miasta Sulejówek 2012. Wszelkie prawa zastrzeżone.